کتاب برنامه ریزی مسکن کتاب های شهرسازی

کتاب برنامه ریزی مسکن نوشته دکتر محمدرضا پورمحمدی از کتاب های مهم و مرجع در زمینه برنامه ریزی مسکن می باشد که…