الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی کنترل عیار مهندسی معدن

چکیده این مقاله الگوریتم ژنتیک را برای بهینه‌سازی برنامه‌ریزی کنترل عیار در یک ذخیره بوکسیت مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف از تحقیق…