کتاب انواع دیگ بخار و دیگ روغن داغ کتاب های مهندسی مکانیک

کتاب انواع دیگ بخار و دیگ روغن داغ توسط سیدحسین حسینی و زیر نظر شرکت نوین بخار ترجمه و تألیف شده است…