پاپ اسمیر پزشکی

سرطان دهانه رحم از شایعترین سرطان‏ها در خانم‏ها خصوصاً در ممالک جهان سوم می‏باشد در حالیکه در کشورهای پیشرفته این سرطان به…