تبدیل ضایعات روغن سرخ کردنی به بیودیزل شیمی

یکی از شیوه های زندگی سبز و بدون آلودگی محیط زیست، دفع چربی های پخت و پزی است که میتوان از آن…