نظریه هم ارزی کارتان سایر رشته های علوم پایه

پایان نامه دکتری نظریه هم ارزی کارتان ، تقارن و دستگاه دیفرانسیل خارجی توسط علی مهدی پورشیرایه و به راهنمایی دکتر مهدی…