کتاب رویه های قضایی تخلفات در شهرداری کتاب های شهرسازی

کتاب رویه های قضایی تخلفات در شهرداری شامل رویه های حقوقی و اداری است که در شهرداری وجود دارد و فایل PDF…