طبقه بندی کاربری زمین LBCS نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

APA (انجمن برنامه ریزی آمریکا)، LBCS را به عنوان یک استاندارد طبقه بندی کاربری و فعالیت زمین ارائه نموده است. انعطاف پذیری…