طرح راهبردی حریم پایتخت نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

گزارش مدیریتی طرح راهبردی حریم پایتخت در سال ۱۳۹۵ توسط مهندسین مشاور طرح و کاوش تهیه شده است که به صورت PDF…