مدیریت مشاغل شهری کتاب های شهرسازی

کتاب مدیریت مشاغل شهری توسط دکتر رسول محمد رضایی در سال ۱۳۸۹ تهیه شده است که منابع آموزشی شهرداریها و دهیاری های…