کتاب سرمایه اجتماعی جان فیلد کتاب های شهرسازی

یکی از مهمترین کتاب ها و منابع درباره سرمایه اجتماعی، کتاب جان فیلد هستش.  نسخه ترجمه شده اون توسط احمدرضا اصغرپور رو…