کتاب رفتار سازمانی پیشرفته کتاب های مدیریت و صنایع

خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته نوشته استیفن پی. رابینز و ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سیدمحمد اعرابی که توسط محمدحسن میرزائی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت…