کتابچه طراحی کاشت مهندسی کشاورزی

مقدمه: گیاهان از عناصر اصلی فضای سبز هستند و استفاده مطلوب از آنها در قالب طرح های فضای سبزمفهومی بسیار گسترده داشته…