سند راهبردی محله سی ام زابل نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

این پروژه شامل ۲ بخش است، در بخش اول مطالعات اولیه، شناخت وضع موجود، مطالعات کالبدی، نقشه ها، تحلیل و بررسی کاربری…