طرح شهرسازی ۴ - خیابان ستارخان نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح شهرسازی ۴ یکی از مهمترین کارگاه های ۵ واحدی در دوران کارشناسی شهرسازی هستش که همه برای شروع کار نیاز دارن…