پایان نامه دکترای ریاضی محض پیرامون گروه های تبدیلات لی سایر رشته های علوم پایه

پایان نامه گروه های تبدیلات لی و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مستخرج از مکانیک سیالات توسط وحید شیروانی…