نقشه کد تبریز نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

نقشه کد تبریز که در واقع کاربری اراضی وضع موجود مناطق طرح جامع ۱۳۸۳ شهر تبریز هستش و توسط مهندسین مشاور شهرسازی…