کتاب برنامه ریزی و طراحی هتل کتاب های معماری

کتاب برنامه ریزی و طراحی هتل که نشریه شماره 143 معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه است و توسط والتر آ.روتس و ریچارد…