طرح CDS قزوین نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

برنامه توسعه راهبردی قزوین یا همان طرح CDS قزوین که دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برای شهرداری این شهر تهیه کرده…