طرح جامع کاشان نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع کاشان در سال ۱۳۸۸ توسط مهندسین مشاور نقش جهان پارس و با مدیریت سیدهادی میرمیران تهیه شد. گزارش کامل طرح…