طرح جامع کمالشهر نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع کمالشهر توسط مهندسین مشاور باوند و با همکاری مهندسین مشاور پارس بوم در سال 1390 تهیه شده است که فایل…