طرح جامع چهاردانگه نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

جلد اول و سوم طرح جامع چهاردانگه که شامل بررسی و شناخت وضع موجود و ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی می…