طرح جامع قشم نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع قشم توسط مهندسین مشاور سوئکو (مهندسان، معماران و اقتصاددانان سوئدی) در سال ۱۹۹۴ تهیه شده است. ۱۹ جلد طرح جامع…