طرح جامع ماهدشت نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع ماهدشت توسط مهندسان مشاور باوند و با مدیریت مهندسان مشاور پارس بوم در سال ۱۳۹۰ تهیه شد. فایل PDF طرح…