طرح جامع ساوه نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع ساوه توسط مهندسین مشاور پویانقش شهر و بنا در سال ۱۳۸۸ تهیه شده است. ۶ جلد گزارش طرح جامع ساوه…