طرح جامع ساری نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع ساری توسط شرکت مهندسین مشاور مازند طرح در سال ۱۳۹۴ تهیه شده است. سه جلد گزارش تشریحی بررسی و شناخت…