طرح جامع خواف نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع خواف از شهرهای استان خراسان رضوی که توسط مهندسان مشاور خودآوند در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ تهیه شده را در…