طرح جامع شهر گرمدره نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع شهر گرمدره با عنوان برنامه راهبردی – ساختاری گرمدره که توسط مهندسین مشاور باوند و مدیریت مهندسان مشاور پارس بوم…