طرح تفصیلی منطقه ۱۸ نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح تفصیلی منطقه ۱۸ تهران تهیه شده توسط مهندسین مشاور آبان در سال ۱۳۸۵ می باشد که گزارش آن را با فرمت…