طرح تفصیلی منطقه ۱۱ نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران توسط مهندسین مشاور پارت تهیه شده است که گزارش مربوط به آن را در ۱۲۰ صفحه به…