طرح جامع بابلسر نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع بابلسر توسط مهندسان مشاوران نقش محیط تهیه شده است که در حال حاضر دو بخش بررسی منطقه و حوزه نفوذ…