طرح تفصیلی اصفهان نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

بخش ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان  رو که توسط مهندسین مشاورن نقش جهان – پارس…