قرارداد تیپ شماره 12 نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

قرارداد تیپ شماره ۱۲ که شامل استفاده از خدمات مهندسی، مطالعات و تهیه طرح ها و برنامه های توسعه و عمران، حوزه…