سند چشم انداز مریوان نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

سند چشم انداز مریوان که در واقع سند چشم انداز برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری مریوان (۹۸-۹۴) می باشد و توسط شهرداری…