راه اندازی VoIP Server با استفاده از Asterisk مهندسی کامپیوتر

پایان نامه راه اندازی VoIP Server با استفاده از Asterisk در محیط لینوکس تهیه شده توسط سیدمحمد عباسیان برای اخذ مدرک کارشناسی…