فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر اقتصاد مهندسی کامپیوتر

چکیده گسترش و توسعه اعجاب انگیز فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در طول دو دهه گذشته، تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را…