مدلسازي تشکيل هيدرات پایان نامه مهندسی شیمی

نیاز به گاز طبیعی در سراسر دنیا با کمترین هزینه سبب شده است که یک روش جدید برای ذخیره سازی و حمل…