ترفند برای اذیت کردن دیگران مهندسی کامپیوتر

یک ترفند برای اذیت کردن دیگران!!