جزوه مهندسی نرم افزار مهندسی کامپیوتر

جزوه مهندسی نرم افزار 1 مهندس پوروطن و جزوه مهندسی نرم افزار 2 دکتر گرگان محمدی که در دانشگاه امیرکبیر تدریس می…