جزوه تأسیسات و زیرساخت های شهری خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

جزوه تأسیسات و زیرساخت های شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس که توسط مهندس مهدی نوروزی فرد در سال ۹۴-۹۳ تهیه شده است را…