جزوه مدیریت دانش سازمانی مدیریت و حسابداری

جزوه مدیریت دانش سازمانی دانشگاه شهید بهشتی که توسط دکتر روح الله تولایی در دو بخش تهیه شده است را به صورت…