پروژه های دانشجویی دکتری معماری نقشه، طرح، پروژه معماری

پروژه دانشجویی مقطع دکتری-دانشگاه AA – گروهThe Underground زیر سطح زمین زمانی که سیستم الگوریتمی زمینی، باهم ترکیب می شوند اشکال جالبی…