داروی ضد کوکسیدیال پزشکی

مقاله مقایسه اثر داروی ضد کوکسیدیال کیم‌کوکسید، فارم کوکسید با آمپرولیوم و موننزین بر روی انگل آیمریا تنلا در شرایط آزمایشگاهی نوشته…