خیابان هایی با روکش دائمی مقالات شهرسازی

یافتن راهی برای ماندگاری بیشتر روکش خیابان ها، از دغدغه های همیشگی مدیران شهری بوده است. به کارگیری روکش دائمی در شماری…