مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیک هاي داده کاوي IT

چکیده: افزایش روزافزون سطح رقابت در بازار، مدیران و تحلیل گران سازمان ها را وادار ساخته به دنبال راهکارهایی باشند که مزیت…