کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری کتاب های مهندسی شیمی

جلد اول کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری (کتاب جامع) نوشته طارق احمد که توسط صادق قاسمی ترجمه شده است را به صورت PDF…