روبات انسان‌نمای اطلس فناوری و تکنولوژی روز

حفظ تعادل روبات انسان‌نمای اطلس در حال انجام حرکات روی یک پا سال گذشته گوگل ،کمپانی بوستون دینامیکس را خرید. امسال این…