خانه های ردیفی نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح پژوهشی تحلیل همجواری در خانه های ردیفی توسط کامران ذکاوت در دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۸۰ تهیه شده که در…