جزوه عدالت اجتماعی و حکمرانی مدیریت و حسابداری

جزوه عدالت اجتماعی و حکمرانی که توسط دکتر علی اصغر پورعزت و خانم فاطمه فتحی تهیه شده است را به صورت PDF…