آیین دادرسی کیفری حقوق

آیین دادرسی کیفری آيين دادرسي كيفري شاخه اي از حقوق عمومي داخلي است و سازمان و طريقه اي از كشف جرم و…